Przejdź do treści

Regulamin zakupów

Regulamin zakupów poprzez stronę internetową AGRO-WOOD.PL

 • 1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy AGRO-WOOD.PL dostępny pod adresem internetowym www.agro-wood.pl, prowadzony jest przez Monikę Czelik prowadzącą gospodarstwo rolne REGON 532059211
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 • 2

Definicje

Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą AGRO-WOOD.PL Monika Czelik, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) NIP 7551175696, REGON 532059211

 1. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 2. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 3. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.agro-wood.pl
 4. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 7. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 8. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 9. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 • 3

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: Dziedzice ul. Szkolna 22, 47-370 Dziedzice
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@agro-wood.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 787 431 879
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: ING Bank Śląski 25 1050 1487 1000 0097 6984 6594
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Google Chrome, Mozilla Firefox lub podobne.
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 • 5

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 • 6
 • 7

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. Wejść na stronę www.agro-wood.pl.
 2. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie przejść do formularza zamówienie.
 3. Wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia.
 4. Kliknąć przycisk: Zamawiam.
 5. Zalogować się na konto pocztowe, gdzie zostaną przesłane podstawowe informacje na temat zamówienia, a także wskazówki dot. przygotowania gruntu pod uprawę.
 • 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
 2. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,
 3. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Dziedzice ul. Szkolna 22, 47-370.
 4. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 5. Płatność przy odbiorze
 6. Płatność za pobraniem
 7. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
 8. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.
 • 9

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:
 4. płatności przelewem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie wskazanym na rachunku – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 5. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 6. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.
 7. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 8. A W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

B W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

 1. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
 2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,
 4. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, Klient ma możliwość odbierania Produktów częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru) lub też odbioru wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
 6. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski lub też innych Państw, po wcześniejszym indywidualnym ustaleniu przez strony.
 • 10

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35. Prawo to przysługuje wyłącznie osobie fizycznej, która dokonuje czynności niezwiązanej ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy; dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 3. W wypadku umów gdzie przedsiębiorca zobowiązuje się do wydania konsumentowi rzeczy i przeniesienia jej własności – termin 14 dniowy biegnie od przekazania rzeczy konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie. W stosunku do wszystkich innych umów niż dostarczenie rzeczy, a więc umów na zawieranie wszelkich usług – termin na odstąpienie liczy się od dnia w którym umowa została zawarta.
 4. Istotny jest zapis art. 38 ustawy o prawach konsumenta, statuujący wyłączenia możliwości odstąpienia od umowy przez konsumenta. Przepis ten w drodze wyjątku wprowadza umowy konsumenckie bez prawa odstąpienia. Wskazany wyżej artykuł 38 ustawy o prawach konsumenta określa rodzaje umów, od których konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia na zasadach i w trybie określonych w ustawie. Katalog umów tych ma charakter zamknięty i enumeratywnie określa wyjątki od reguły, w myśl której konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość. Jeśli dana sytuacja nie podpada pod którąkolwiek z sytuacji sprecyzowanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, konsument zachowuje prawo do odstąpienia od umowy. Przepis ten jest implementacją dyrektywy art. 16 dyrektywy 2011/8/UE, przewidującego wyjątki od prawa do odstąpienia od umowy.
 5. Zgodnie z tym zapisem art. 38 ustawy prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do wskazanych w tym zapisie umów: w tym umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia. W odniesieniu do umowy z przedmiotem świadczenia ulegającym szybkiemu zepsuciu, za taki przedmiot są uważane sadzonki roślin energetycznych. Można jednak uznać za taki produkt każdą rzeczy o stosunkowo krótkim terminie ważności (np. cement). Pod pojęciem „przydatności do użycia” należy również rozumieć rzeczy, które po odpieczętowaniu opakowania wymagają ich natychmiastowego użycia.. Aby uznać go za krótki należałoby przyjąć, że uwzględniwszy czas na przesyłkę, jej odbiór i czas na wykonanie prawa odstąpienia, zwrot takiej rzeczy sprzedawcy po tym terminie traciłby gospodarczy sens.
 6. Wnioskując, klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy i akceptuje ten fakt, poprzez zaznaczenie pola wyrażenia akceptacji zasad regulaminu.
 • 11

Reklamacja i gwarancja

 1. W przypadku wystąpienia wady zakupionych sadzonek, klient ma prawo żądać, ponownej bezpłatnej dostawy sadzonek w roku następnym.
 2. Poprzez wadę rozumie się niski poziom przyjęcia sadzonek, jednak nie mniejszy niż 60% zakupionego stanu.
 3. Złe warunki atmosferyczne czy glebowe, jak również niewłaściwa pielęgnacja sadzonek, prowadząca do ich biodegradacji nie są powodem do rozpatrzenia reklamacji.
 4. Klient winien udokumentować prawidłowe warunki rozwoju poprzez dokumentację fotograficzną oraz badanie gleby pod kątem kwasowości. Jeśli z dokumentacja nie potwierdzi złych warunków naturalnych, wtedy klientowi przysługuje prawo do reklamacji. Sporządzenie dokumentacji należy do obowiązków klienta.

.§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 • 13

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
 4. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 5. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 • 14

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.